Home / Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán / Luận văn Nghiên cứu khoa học về thực trạng và giải pháp công tác vận động thanh niên việt nam

Luận văn Nghiên cứu khoa học về thực trạng và giải pháp công tác vận động thanh niên việt nam

Đề tài nghiên cứu khoa học về thực trạng và giải pháp công tác vận động thanh niên việt nam . Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn. Thanh niên Việt Nam hiện có khoảng 27.533.211 ngýời, chiếm 36% dân số toàn quốc, trong đó thanh niên là lực lýợng lao động thýờng xuyên là 20.211.288 ngýời chiếm 55,5% lực lýợng lao động xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nýớc hiện nay, thanh niên đã có những býớc trýởng thành to lớn, có trình độ học vấn, nghề nghiệp, là lớp ngýời trẻ tuổi, giàu ýớc mõ, hoài bão, ýu thích sự đổi mới, có khát vọng lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Thanh niên cũng là lớp ngýời năng động, sáng tạo, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ, họ thực sự đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng đất nýớc. Danh mục từ viết tắtBBT Ban Bí thBCH Ban Chấp hànhBCT Bộ Chính trịBTV Ban Thờng vụCLB Câu lạc bộCNCS Chủ nghĩa cộng sảnCNXH Chủ nghĩa xã hộiDNT Doanh nhân trẻĐVTN Đoàn viên thanh niênLHTN Liên hiệp thanh niênNQ Nghị quyếtRLĐV Rèn luyện đoàn viênSV Sinh viênTDTT Thể dục thể thaoTNCS Thanh niên cộng sảnTNTP Thiếu niên tiền phongTTN Thanh thiếu niênTÝ Trung õngVHVN Vãn hoá vãn nghệPhần mở đầuI. Đặt vấn đề.1. Thanh niên là lực lợng xã hội to lớn. Thanh niên Việt Nam hiện cókhoảng 27.533.211 ngời, chiếm 36% dân số toàn quốc, trong đó thanh niên1là lực lợng lao động thờng xuyên là 20.211.288 ngời chiếm 55,5% lực lợnglao động xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nớc hiện nay, thanh niên đã cónhững bớc trởng thành to lớn, có trình độ học vấn, nghề nghiệp, là lớp ngờitrẻ tuổi, giàu ớc mõ, hoài bão, u thích sự đổi mới, có khát vọng lập nghiệp,làm giàu chính đáng. Thanh niên cũng là lớp ngời năng động, sáng tạo, tiếpcận nhanh với khoa học công nghệ, họ thực sự đi đầu trong sự nghiệp côngnghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng đất nớc.Hiện nay, trong xã hội đang hình thành một lớp thanh niên u tú, vững vàngvề chính trị, có trình độ chuyên môn cao, có vị thế trong các ngành côngnghiệp mũi nhọn và sử dụng công nghệ cao, trong phát triển doanh nghiệp.Đảng và Nhà nớc ta đánh giá cao và luôn quan tâm, bồi dỡng, giáo dục thanhniên, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên. Nghị quyết 4, BanChấp hành Trung õng Ðảng khoá VII đã chỉ rõ Sự nghiệp đổi mới có thànhcông hay không, đất nớc bớc vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộngđồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bớc trên con đỡng xãhội chủ nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lợng thanh niên, vàoviệc bồi dỡng rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên klà vấn đềsống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bạicủa cách mạng1.2. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định; Đại đoàn kết toàndân tộc là đờng lối chiến lợc nhất quán, là nguồn sức mạnh và động lực tolớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niêncủa Đoàn là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc dới sự lãnhđạo của Đảng, tập hợp các tầng lớp thanh niên trên cõ sở lấy mục tiêu độclập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nớc mạnh, xã hội côngbằng, dân chủ, văn minh, vì tõng lai của tuổi trẻ là nền tảng t tởng và kim chỉnam cho mọi hành động.Với trách nhiệm của mình, trong những năm qua Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng chăm lo, bồi dỡng, nâng cao tinhthần yêu nớc, ý chí dân tộc, khõi dậy và phát huy mạnh mẽ tính tích cựcchính trị xã hội của thanh niên, khả năng sáng tạo của thanh niên, tạo môi tr-ờng rộng rãi cho thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, nhânđạo từ thiện, đi đầu trong xoá đói, giảm nghèo. Đại hội Đoàn toàn quốc lầnthứ VIII cũng đã xác định công tác vận động, tập hợp đoàn kết thanh niên,chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh niên là nhiệm vụ hàng đầucủa tổ chức Đoàn, Hội trong giai đoạn hiện nay Chất lợng cõ sở là trọngtâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàngđầu2.Tuy nhiên đứng trớc yêu cầu của thời kỳ mới, công tác thanh niên nóichung, công tác vận động thanh niên của Đoàn nói riêng đã và đang phải đốimặt với không ít khó khăn, thách thức. Ngày nay, trình độ học vấn của thanhniên cao hõn, nhu cầu và định hớng giá trị của thanh niên có những thay đổi,điều kiện sống của thanh niên cũng đợc cải thiện. Chính vì vậy, phõng phápvà cách thức vận động thanh niên cần đợc đổi mới theo hớng thiết thực, đadạng, hấp dẫn phù hợp với lợi ích, nhu cầu, tâm t nguyện vọng của thanhniên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nớc. Chỉ có nh vậy, chúng ta nớicó thể vận động và khõi dậy đợc những tiềm năng to lớn trong thanh niên,1 NQ4, BCHTW Đảng khoá VII2 Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII.2phát huy trí tuệ của thanh niên, tạo sức mạnh chung cho khối đại đoàn kếtdân tộc, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nớc.3. Thực tế cho thấy, trong những năm qua do ảnh hởng của mặt trái cõchế thị trờng, một bộ phận thanh niên đã có những biểu hiện sa sút về lập tr-ờng, t tởng, đạo đức, thiếu tính xung kích trong các hoạt động xã hội; cònsống ỷ lại, thiếu ý chí phấn đấu, thích hởng thụ, thậm chí sa vào các tệ nạnxã hội, đang là vấn đề thách thức của toàn xã hội, trong đó có vai trò củaĐoàn thanh niên. Mặt khác, các thế lực thù địch đã và đang tìm cách lôi kéothanh niên, nắm lấy thanh niênhòng thực hiện âm mu Diễn biến hoàbình, chống phá sự nghiệp cách mạng.Những năm gần đây, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên đã đợc mộtsố tác giả nghiên cứu đề cập ở nhiều góc độ khác nhau, song phạm vi chỉdừng lại ở những vấn đề chung nhất về nội dung, hình thức đoàn kết, tập hợpthanh niên, cha có đề tài nào nghiên cứu về đổi mới công tác vận động thanhniên của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Nhiều tổ chức Đoàn trong công tácvận động ở cõ sở không khỏi lúng túng trong việc lựa chọn phõng pháp, cáchthức vận động thanh niên.Vì vậy, nhu cầu nghiên cứu chỉ ra cõ sở lý luận về đổi mới công tácvận động thanh niên của Đoàn trong giai đoạn hiện nay ngày càng trở nêncấp bách. Chỉ có thông qua nghiên cứu chúng ta mới có thể xây dựng đợccác giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác vậnđộng thanh niên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá,hiện đại hoá của đất nớc.II. Mục đích nghiên cứu.- Nghiên cứu nhằm chỉ ra những luận cứ khoa học,nguyên tắc của công tác vận động thanh niên trong giai đoạn hiệnnay.- Đề xuất các giải pháp của Đoàn thanh niên nhằm nângcao chất lợng, hiệu quả của công tác vận động thanh niên.III. Đối tợng và khách thể nghiên cứu.1. Đối t ợng nghiên cứu.- Đối tợng nghiên cứu của đề tài là những hoạt động của Đoànnhằm đổi mới công tác vận động thanh niên trong giai đoạn cáchmạng hiện nay.2. Khách thể nghiên cứu.- Các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đoàn, Hội có liên quan.- Cán bộ lãnh đạo Đoàn, Hội cấp tỉnh, thành phố, huyện.- Đoàn viên, thanh niên trong nhà trờng.- Cán bộ Đoàn, hội trong nhà trờng và ở địa bàn dân c.3IV. Phạm vi và địa bàn nghiên cứu.1. Phạm vi nghiên cứu.Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung, phõng thức vận độngthanh niên của Đoàn trong giai đoạn 2000-2004.2. Địa bàn nghiên cứu.Đề tài tiến hành nghiên cứu tại 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định,Bình Dõng.V. Phõng pháp nghiên cứu.Đề tài sử dụng các phõng pháp sau:1. Thu thập tài liệu, số liệu có liên quan, phân tích, hệ thống hoá, tổnghợp các tài liệu, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu của đề tài.2. Phõng pháp ðiều tra xã hội học:- Điều tra khảo sát bằng trng cầu ý kiến 600 đoàn viên, thanhniên trong nhà trờng.- Điều ra khảo sát bằng phiếu trng cầu ý kiến 200 cán bộ lãnhđạo Đoàn, Hội, cấp tỉnh, thành phố, huyện.- Phỏng vấn sâu: Cán bộ lãnh đạo Đoàn, Hội (10 cuộc).- Thảo luận nhóm: 2 cuộc/địa bàn x 3 tỉnh, thành phố = 6cuộc3. Phõng pháp tổ chức toạ đàm, trao đổi lấy ý kiến chuyên gia về nhữngvấn đề liên quan phục vụ mục đích nghiên cứu.VI. Cõ quan chủ trì, phối hợp và các thành viên thamgia1. Cõ quan chủ trì nghiên cứu.- Viện Nghiên cứu Thanh niên2. Cõ quan phối hợp.- Ban Mặt trận Trung õng Ðoàn- Các tỉnh, thành Đoàn3. Các thành viên tham gia.- Thạc sỹ Phạm Bằng, Phó Viện trởng Viện Nghiên cứu Thanh niên.- CN. Nguyễn Văn Buồm, Trởng phòng Nghiên cứu phát triển nguồnnhân lực trẻ.- Thạc sỹ Lê Xuân Hoàn, Nghiên cứu viên chính Viện Nghiên cứuThanh niên.- CN. Dõng Kiều Hõng, Phó Trởng phòng Văn hoá, lối sống Thanhniên.4VII. Sản phẩm nghiên cứu.- Báo cáo khoa học- Kỷ yếu khoa học- Tập kết quả xử lý phiếu điều tra- Đĩa mềm vi tính 1,44MB.Chõng I Cõ sở lý luận, phõng pháp luận đổi mới công tác vận động thanh niên của đoàn trong giai đoạn hiện nayI. Một số khái niệm công cụ.1. Vận động:Theo Từ điển tiếng Việt, vận động là: Tuyên truyền, giải thích, độngviên làm cho ngời khác tự nguyện làm việc gì, thờng theo một phong tràonào đó3. Theo cách hiểu của khái niệm này thì vận động là hành động, hànhvi của một cá nhân, một nhóm ngời, một tập thể hay tổ chức, nhằm tuyêntruyền, giải thích, động viên và tác động đến một ngời, nhóm ngời làm chohọ hiểu về một sự việc, hiện tợng nào đó, qua đó khiến họ ủng hộ và làmtheo một cách tự nguyện, không bị bắt ép. 2. Thanh niên:Theo Từ điển tiếng Việt: Thanh niên là ngời còn trẻ, đang ở độ tuổitrởng thành4. Khái niệm này bao gồm 2 ý: thanh niên là ngời có độ tuổi còntrẻ và đang trởng thành. Thanh niên là một nhóm ngời, "một lớp cắt ngangcủa xã hội" ở một độ tuổi nhất định, không phụ thuộc vào thành phần dântộc, tôn giáo, vùng miền, đợc nhìn nhận ở dới nhiều góc độ khác nhau, từtriết học, xã hội học, tâm lý học, góc độ luật pháp Từ các phân tích này, thanh niên có thể đợc hiểu là một nhóm nhânkhẩu – xã hội đặc thù, bao gồm những ngời trong một độ tuổi nhất định, cóquan hệ gắn bó mật thiết với mọi giai cấp, tầng lớp xã hội, có mặt trong mọilĩnh vực hoạt động xã hội, có vai trò to lớn trong hiện tại và giữ vai trò quyếtđịnh sự phát triển trong tõng lai của xã hội. Điều này cũng có nghĩa: Thanhniên không phải là một giai cấp mà là một tầng lớp xã hội đặc thù, có độ tuổinhất định, có những đặc điểm đặc trng khác với các lứa tuổi khác về tâm lý,sinh lý, có tâm t, nguyện vọng, có nhu cầu và hoài bão, khát vọng theo lứatuổi và giới. Luật Thanh niên Việt Nam quy định độ tuổi của thanh niên là từ đủ 16đến 30 tuổi.3 Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà nẵng 2004, tr. 337, 2104 Sđd, tr. 28953. Công tác vận động thanh niên:Theo Từ điển tiếng Việt thì công tác đợc hiểu là "công việc của nhà n-ớc, của đoàn thể" hoặc "thực hiện công việc của nhà nớc, của đoàn thể"5.Nh vậy công tác vận động thanh niên có thể đợc hiểu là công việc của nhà n-ớc, của đoàn thể hay thực hiện công việc của nhà nớc, đoàn thể. Khái niệmnày đúng, tuy nhiên cha phản ảnh đợc tính mục đích của công tác vận độngthanh niên. Tại Việt Nam, công tác vận động thanh niên là một bộ phận quantrọng trong công tác quần chúng, bao gồm toàn bộ những hoạt động củaĐảng, Nhà nớc, Đoàn Thanh niên và xã hội nhằm giáo dục, bồi dỡng và tạođiều kiện cho thanh niên phát triển, trởng thành, phát huy mọi tiềm năng củalực lợng thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy,cũng có thể hiểu, công tác vận động thanh niên là sự tác động tổng hợp củacác chủ thể xã hội vào một đối tợng cụ thể là thanh niên theo những mục tiêuxác định. Kể từ khi có Đảng, công tác vận động thanh niên là hoạt động xã hộitự giác, trở thành hoạt động chính trị – xã hội, đặt dới sự lãnh đạo trực tiếp vàtoàn diện của Đảng; Đảng luôn coi công tác vận động thanh niên là một bộphận hữu cõ trong hoạt động của mình; là quá trình giáo dục, thuyết phục vàvận động thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng, đồngthời góp phần giải quyết các vấn đề xã hội vốn có của thanh niên; là quátrình tạo ra môi trờng kinh tế, văn hoá, xã hội và là trờng học cộng sản chothanh niên học tập, rèn luyện và trởng thành.Từ những phân tích trên đây, công tác vận động thanh niên đợc hiểu làhoạt động có mục đích của tổ chức tác động vào đối tợng thanh niên nhằmgiáo dục, bồi dỡng, định hớng và phát huy thanh niên, đáp ứng những đòihỏi nào đó của thanh niên và của xã hội. Công tác vận động thanh niên làmột loại hoạt động xã hội hàm chứa sự tác động qua lại lẫn nhau giữa cácchủ thể xã hội và thanh niên, nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu phát triểncủa thanh niên và yêu cầu phát triển của xã hội.Trong khuôn khổ phạm vi nghiên cứu, đề tài xác định nội hàm côngtác vận động thanh niên do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đề ra trongnhiệm kỳ 2002 2007: – Vận động thanh niên thông qua giáo dục, thực hiện tốt chức năngĐoàn là trờng học xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ Việt Nam.- Vận động thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạngcủa tuổi trẻ. – Vận động thanh niên thông qua rèn luyện đoàn viên, công tác cán bộvà xây dựng tổ chức.- Vận động thanh niên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựngchính quyền và các đoàn thể nhân dân.- Vận động thanh niên thông qua công tác quốc tế của Đoàn.4. Đổi mới công tác vận động thanh niên của Đoàn:4.1. Đổi mới:5 Sách đã dẫn, tr 4586Đổi mới theo từ điển tiếng Việt là Thay đổi cho khác hẳn với tr ớc,tiến bộ hõn, khắc phục tình trạng lạc hậu, trì trệ và đáp ứng yêu cầu của sựphát triển6. Theo Đại từ điển Tiếng Việt do Nguyễn Nh ý chủ biên làthay đổi hoặc làm cho thay đổi tốt hõn, tiến bộ hõn so với trớc7. Theo cả hai cách hiểu trên, đổi mới là sự thay đổi trên cõ sở kế thừa vàphát triển trên nền tảng cái cũ. Trong xã hội, mọi sự vật, hiện tợngđều tồntại ở ba trạng thái: quá khứ, hiện tại và tõng lai là một quá trình diễn biếnliên tục, kế thừa nhau. Đổi mới là khắc phục tình trạng lạc hậu, trì trệ trongquá khứ và hiện tại để phát huy cái tốt, cái tiên tiến trong tõng lai nhằm đápứng các yêu cầu của sự phát triển.4.2.Đổi mới công tác vận động thanh niên của Đoàn :Từ khái niệm đổi mới có thể khái quát đổi mới công tác vận độngthanh niên nh sau: Đổi mới công tác vận động thanh niên là xem xét côngtác vận động thanh niên trong thời gian qua có những u điểm, hạn chế gì, từđó phát huy những u điểm và khắc phục hạn chế để nâng cao hiệu quả côngtác vận đông thanh niên của Đoàn đáp ứng những đòi hỏi trong tình hìnhmới.Đổi mới công tác vận động thanh niên bao hàm 3 nội dung chính: Thứ nhất, xem xét đánh giá những việc đã làm và đang làm xem cónhững u điểm và hạn chế gì.Thứ hai, đa ra các giải pháp để kế thừa và phát huy những u điểm vàkhắc phục các hạn chế.Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác vận động thanh niên trong thờigian tới.Đổi mới công tác vận động thanh niên chính là sự kế thừa, nâng caohiệu quả và làm tốt hõn các nội dung vận động thanh niên của Đoàn đã đợcnêu ở phần trên.II. Những luận điểm cõ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, t t-ởng Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên.1. Luận điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về công tác vận độngthanh niên.Theo Mác, giai cấp vô sản chỉ đợc hình thành với t cách là một giaicấp khi ý thức đợc địa vị và tõng lai của mình. Những công nhân tiên tiếnnhất hoàn toàn hiểu rõ rằng, tõng lai của giai cấp công nhân và do đó tơng laicủa nhân loại, hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công nhân đanglớn lên. Cuối thế kỷ XIX, trong bối cảnh của xã hội t bản, Mác cho rằng, cầnphải giải thoát cho thanh, thiếu niên khỏi sự tác động có tính chất phá hoạicủa hệ thống hiện đại. Chính Mác đã gọi thanh niên là cội nguồn của sự sốngdân tộc và giai cấp công nhân là bộ xõng trong mỗi cõ thể dân tộc. Khi nóivề vai trò giáo dục thanh niên, Mác đã nhấn mạnh Công tác giáo dục sẽ làmcho những ngời trẻ tuổi có khả năng nắm vững nhanh chóng toàn bộ hệthống sản xuất trong thực tiễn8. T tởng của Mác là phải tổ chức giáo dục cáctầng lớp thanh niên để họ nắm vững kỹ năng, kỹ xảo. quy trình quản lý sản6 Sách đã dẫn, trang 2417 Đại từ điển tiếng Việt. Nxb Văn hoá Thông tin 1998.8 C.Mác và Ph. Ăngghen toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 1995, ta4, tr 475.7xuất, sẽ hỗ trợ cho việc phát triển toàn diện những năng lực của tất cả cácthành viên của xã hội đợc xây dựng trên cõ sở những nguyên lý cộng sản chủnghĩa. Việc giáo dục đó phải đợc làm thờng xuyên, liên tục, giáo dục ở tr-ờng, lớp và giáo dục trong thực tế lao động. Ăngghen đã nêu rõ rằng: thanhniên không thể đứng ngoài chính trị, chính hiện thực cuộc sống đã, đang vàsẽ cuốn hút tuổi trẻ vào đời sống chính trị.Luận thuyết của Mác – Ăngghen cũng khẳng định rằng lực lợng quầnchúng nhân dân đông đảo cần đợc tập hợp, tổ chức và giáo dục sao chonhững biến đổi t tởng của họ bắt kịp với thời đại, đi đúng quỹ đạo của dòngthác lịch sử đang cuộn chảy. Trong Bản thảo kinh tế triết học năm 1844,Mác đã viết: Bản thân xã hội sản xuất ra con ngời với tính cách là con ngờinh thế nào thì nó cũng sản xuất ra xã hội nh thế Bản chất của con ngời tựnhiên chỉ tồn tại với con ngời xã hội; vì chỉ có trong xã hội, tự nhiên đối vớicon ngời mới là một cái khâu liên hệ của con ngời đối với con ngời, mới làtồn tại của con ngời đối với ngời khác và tồn tại của ngời khác đối với ngờiđó9. Rằng Nếu nh ngời ta bẩm sinh đã là sinh vật có tính xã hội thì do đóchỉ có thể phát triển bản tính chân chính của mình trong xã hội và cần phảiphán đoán về lực lợng của bản tính anh ta không phải căn cứ vào lực lợng cánhân riêng lẻ mà căn cứ vào lực lợng của toàn xã hội. C. Mác và Ăngghenđã khẳng định rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, trong đó cóthanh niên.Phát triển sáng tạo những luận điểm của Mác và Ăngghen trong điềukiện lịch sử mới, Lê nin đã coi thanh niên là Nguồn sinh lực chiến đấu củacách mạng. Ông đã luận giải những nguyên nhân làm xuất hiện phong tràothanh niên, phát hiện ra những đặc điểm của nó và xác định mối quan hệ, sựtác động qua lại giữa tổ chức thanh niên với Đảng cộng sản. Lênin cũng sớmnhìn thấy vai trò cách mạng to lớn không chỉ đối với thanh niên công nhân,mà còn cả đối với thanh niên học sinh, sinh viên. Ngời thờng xuyên nhắc nhởnhững ngời ban chiến đấu của mình rằng phải kiên trì đấu tranh để hợp nhấtphong trào học sinh, sinh viên. Lênin cho rằng, thành công của phong tràothanh niên chính là ở chỗ biết gắn liền nhận thức lý luận của chủ ghĩa Mác,tri thức khoa học với sự tham gia trực tiếp của họ vào đấu tranh chính trị củagiai cấp vô sản. Đồng thời ngời cũng đã phê phán gay gắt những đảng viênbảo thỉ không đánh giá đúng vai trò của lực lợng trẻ trong cách mang, coi th-ờng thanh niên và chế giễu sự ngây thõ, thiếu kinh nghiệm của họ. Lêninnhấn mạnh, cần có thái độ khoan dung, độ lợng với lớp trẻ và cần thiết phảiphòng ngừa khuynh hớng dè dặt của cán bộ đảng, cho rằng lớp trẻ tuy đầynhiệt tình và sáng tạo, nhng lại cha qua trờng học của cuộc đấu tranh giaicấpLênin viết: Chỉ khi nào Đoàn thanh niên cộng sản gắn liền từng bớchọc tập, huấn luyện và giáo dục của mình với cuộc đấu tranh chung của tấtcả những ngời lao động chống lại bóc lột, thì lúc đó mới xứng đáng với danhhiệu là đoàn thể của thế hệ trẻ cộng sản chủ nghĩa10. Nói chuyện với đoànviên thanh niên cộng sản, Lênin yêu cầu, cần giáo dục thanh niên thông quathực tế trong hoạt động sản xuất, trong học tập, công tác, chiến đấu và trongcuộc sống sinh động của quần chúng. Ngời nhấn mạnh: Trớc mắt các đồngchí là nhiệm vụ xây dựng và các đồng chí có thể làm tròn nhiệm vụ đó, khi9 Sđd, t42, tr169 170.10 Lênin toàn tập, Nxn Tiến bộ, Matxcõva, 1977, t41, tra 360-3638ðã nắm vững đợc tất cả các kiến thức hiện đại, biết biến chủ nghĩa cộng sảntừ những công thức, những lời dạy, những phong pháp, những chỉ thị, nhữngcõng lĩnh có sẵn và học thuộc lóng thành cái thực tế sinh động, là cái kết hợpvới công tác trực tiếp của các đồng chí.Những t tởng của Mác, Ăngghen, Lênin về thanh niên và công tác vậnđộng thanh niên nêu trên có thể khái quát lại thành năm nội dung cõ bản sauđây:- Một là khẳng định rõ vị trí, vai trò to lớn của tầng lớp thanh niên trongxã hội mới và chỉ ra những nhợc điểm của thanh niên, cúng nh những vấn đềco hội chủ nghĩa trong phong trào thanh niên cần đợc quan tâm chú ý.- Hai là, đặt ra cho Đảng cộng sản cần quan tâm chăm sóc, giáo dục, dàotạo thanh niên thông qua sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng, thôngqua lao động sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu và trong đời sống hiệnthực của quần chúng.- Ba là, Đoàn thanh niên cộng sản phải là trờng học cộng sản chủ nghĩatrong quá trình giáo dục, doàn kết tập hợp thanh niên, thực hiện lý tởng cáchmạng của Đảng cộng sản.- Bốn là, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, sự nghiệp của thanhniên.- Năm là, những luận thuyết cảu Mác, Ăngghen đã chỉ ra những điều kiệnvà khả năng tập hợp rộng rãi quần chúng thanh niên vào đội hình của chủnghĩa xã hội, dới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.2. T t ởng Hồ Chí Minh về công tác vận động thanh niên.Kế thừa những di sản t tởng quý báu của Mác, ăngghen và Lênin, HồChí Minh đã phát triển một cách sáng tạo những luận điểm mácxít về vị trí,vai trò của thanh niên trong xã hội, về nhiệm vụ giáo dục thanh niên, vềĐoàn Thanh niên cộng sản trong công tác vận động thanh niên của Đảng vớinhững điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam.Đối với Hồ Chí Minh, tổ chức, đoàn kết, tập hợp thanh niên là vấn đềthuộc về chiến lợc của cách mạng Việt Nam. Muốn phát huy sức mạnh củathanh niên thì phải thông qua tổ chức, không có tổ chức thì Đảng không thểthu hút đợc thanh niên. Trong th gửi thanh niên Việt Nam năm 1925, Hồ ChíMinh đã vạch rõ ở Đông Dơng có đủ những cõ sở vật chất (hầm mỏ, hảicảng, đồng ruộng) chỉ thiếu tổ chức và ngời tổ chức. Đây là một nhậnđịnh hết sức sáng suốt. Vì lẽ đó, Hồ Chí Minh coi công tác vận động thanhniên là nhiệm vụ trọng tâm của mình, và từ sau khi dự Đại hội Quốc tế cộngsản lần thứ V và Đại hội Quốc tế thanh niên cộng sản lần thứ IV (1924), Ng-ời đã dốc sức tiến hành công tác tổ chức, lập ra Hội Việt Nam cách mạngThanh niên. Chính Hồ Chí Minh là ngời trực tiếp tuyển chọn, bồi dỡngnhững hạt giống đầu tiên của Đoàn Thanh niên cộng sản nớc ta.Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Hồ Chí Minh chỉ thị trựctiếp cho các xứ uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên cứuquốc và thống nhất hệ thống tổ chức Đoàn từ cõ sở đến Trung õng. Tháng 6-1946, Ngời chủ trõng thành lập Mặt trận thanh niên rộng rãi (do Đoàn Thanhniên cứu quốc làm nòng cốt), lấy tên là Liên đoàn thanh niên Việt Nam vàtrực tiếp dự Đại hội lần thứ nhất của Liên đoàn tại Chiến khu Việt Bắc.9Hồ Chí Minh là ngời sáng lập các tổ chức thanh niên Việt Nam. Ngờitrực tiếp cho ý kiến cụ thể về dự thảo Điều lệ Đoàn (trình Đại hội Đoàn toànquốc lần thứ III năm 1961). Ngời khẳng định vị trí, vai trò của Đoàn trong hệthống chính trị của đất nớc, khẳng định những chức năng cơ bản của ĐoànThanh niên cộng sản.Việc lập Mặt trận thanh niên, đoàn kết và tổ chức thanh niên mộtcách rộng rãi và vững chắc do Đảnglãnh đạo và Đoàn Thanh niên cộng sảnlàm nòng cốt, tạo ra những loại hình tập hợp thích hợp với yêu cầu củanhiệm vụ cách mạng, với từng trình độ, đặc điểm và tâm lý thanh niên là mộtsáng tạo lớn, một t tởng lớn của Hồ Chí Minh về vận động thanh niên.Trong mối quan hệ giữa Đoàn với Đảng và Nhà nớc, Hồ Chí Minh chỉrõ rằng về đờng lối chính trị thì thanh niên theo Đảng chỉ huy, nhng việc làmthì thanh niên độc lập; trong mọi công việc, đảng viên và đoàn viên phải g-õng mẫu để lôi cuốn nhân dân cùng tiến bộ; mọi công việc đều vì lợi ích củanhân dân mà làm. Muốn củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đoàn vớithanh niên, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽvới các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tậpcủa thanh niên, phải tránh thành kiến, hẹp hòi cô độc. Phải thật thà đoàn kếtvà hợp tác với anh chị em trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng củng cố, phát triển Đoàn và tổ chứcphong trào thanh niên. Ngời chỉ rõ: Phải củng cố tổ chức của Đoàn. Phảiđoàn kết nội bộ thật chặt chẽ và phải đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanhniên.Hồ Chí Minh chỉ rõ, nhiệm vụ của thanh niên là: Phải tìm đủ mọicách để gây dựng một phong trào thanh niên to lớn và mạnh mẽ bởi vì,thanh niên có nhiều sáng kiến hay, gây những phong trào có ích và sôi nổi.Đồng thời Ngời cũng luôn nhắc nhở cần phải lu ý chất lợng khi kết nạpthanh niên vào Đoàn.Về phõng pháp công tác, phõng pháp vận động thanh niên của Đoàn,Hồ Chí Minh nhấn mạnh:- Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi ngời tiếnbộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn két chặt chẽ để thi đuamãi Thi đua phải lâu dài và rộng khắp.- Phong trào cần phải liên tục và có nội dung thiết thực. Không nênchỉ có hình thức, càng không nên đầu voi đuôi chuột. – Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói đợc, làm đợc. Việc gì cũngphải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao.Một chõng trình nhỏ mà thực hành đợc hẳn hoi, hõn là một trăm chơng trìnhto tát mà không làm đợc.- Đối với cán bộ Đoàn, Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo cầnphải chống bệnh quan liêu, chống cách lãnh đạo chung chung. Cần phải đisâu đi sát điều tra nghiên cứu. Cần phải khuyến khích, thu góp, bổ sung vàphổ biến rộng rãi những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quầnchúng, cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các tầng lớp thanhniên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một cách thiết thực.10[…]… Đảng, không tác rời công tác đổi mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân Do đó, tiến hành đổi mới công tác vận động thanh niên của Đoàn chính là quán triệt và thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nớc đối với thanh niên Hai là, đổi mới công tác vận động thanh niên là nhu cầu của bản thân thanh niên, bởi vì thanh niên Việt Nam có tiềm năng to lớn và dồi dào,… hiện nay, công tác vận động thanh niên đã và đang đặt nh một vấn đề cấp bách, đòi hỏi cần có sự đổi mới để phù hợp với xu thế vận động của xã hội Đổi mới công tác vận động thanh niên là một nhiệm vụ cấp thiết của Đoàn trong giai đoạn hiện nay thể hiện qua một số nội dung sau: Một là, công tác vận động thanh niên là một bộ phận cấu thành công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam Trong bối cảnh, công cuộc…III Quan điểm của Đảng và nhà nớc ta về đổi mới Công tác vận động thanh niên 1 Đổi mới công tác vận động thanh niên là một đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ cách mạng, của công tác dân vận Thấm nhuần và quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và t tởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi công tác vận động thanh niên, coi đó là bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng, coi việc xây… trạng và những diễn biến trong tình hình thanh niên 1- Tình hình thanh niên: *Thanh niên trong cõ cấu dân số: Theo kết quả điều tra về lao động việc làm năm 2003 của Bộ Lao động Thõng binh và Xã hội, dân số thanh niên (15-34 tuổi) là 27.533.211 ngời chiếm 34,17% tổng dân số .Về giới tính, số lợng thanh niên nam và nữ không có sự chênh lệch lớn, 49,6% là nam thanh niên và 50,4% là nữ thanh niên Đa số thanh. .. huy dân chủ đối với thanh niên còn hạn chế, thanh niên cha đợc coi trọng, ít đợc hỏi ý kiến, tham gia các vấn đề, các quyết định có liên quan đến thanh niên 29 II Thực trạng và kết quả công tác vận động thanh niên của Đoàn trong những năm gần đây 1 Vận động thanh niên thông qua giáo dục, thực hiện tốt chức năng Đoàn là trờng học xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ Việt Nam Từ khi ra đời và trong suốt quá… cõ hội học tập của thanh niên đợc không ngừng tăng lên Nếu nh năm học1 999 – 2000 tổng số thanh niên học sinh, sinh viên là 3.840.619 nguời, thì đến năm học 2003 – 2004 số lợng thanh niên học sinh, sinh viên cả nớc đã tăng lên 5.154.139 ngời Về cõ cấu thanh niên học sinh, ta thấy rõ bộ phận đông đảo nhất là thanh niên học sinh trung học phổ thông , tiếp theo đó là thanh niên học sinh học nghề và cuối… nghiệp và vấn đề của thanh niên nông thôn là thiếu việc làm: 4,7% thanh niên đô thị, 7,0% thanh niên nông thôn thiếu việc làm; 8,3% thanh niên đô thị và 3,0% thanh niên nông thôn thất nghiệp *Tình hình học vấn và phát triển tài năng của thanh niên: Cùng với kết quả mở rộng quy mô giáo dục trong những năm qua, số lợng học sinh trung học phổ thông, học sinh học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và. .. hành Trung õng Ðảng khoá VII về Công tác thanh niên trong thời kỳ mới đã đánh giá về công tác thanh niên một cách toàn diện, nêu ra những phõng hớng lớn trong công tác vận động, đoàn kết thanh niên là: Một là, xác định thanh niên là lực lợng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lợc phát huy nhân tố và nguồn lực con ngời Hai là,… của thanh niên Qua đó, tổ chức Đoàn tự đổi mới các mặt công tác của Đoàn Tự đổi mới các mặt công tác của Đoàn là yêu cầu tự thân, tuy nhiên việc đổi mới cần phải tiến hành thờng xuyên, liên tục để đảm bảo vai trò là tổ chức chính trị xã hội và trờng học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Chõng II Thực trạng tình hình thanh niên và công tác vận động thanh niên của đoàn trong giai đoạn hiện nay I Thực trạng. .. lớn của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các nớc, các tổ chức trên thế giới, góp phần tăng cờng giáo dục, bồi dỡng, bảo vệ thanh niên trớc tác động của những tiêu cực và tệ nạn xã hội, sự tấn công của các thế lực thù địch và phát huy thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa IV Đổi mới công tác vận động thanh niên . mới công tác vận động thanh niên của Đoàn :Từ khái niệm đổi mới có thể khái quát đổi mới công tác vận động thanh niên nh sau: Đổi mới công tác vận động thanh. đợc tính mục đích của công tác vận động thanh niên. Tại Việt Nam, công tác vận động thanh niên là một bộ phận quantrọng trong công tác quần chúng,

About admin

Check Also

Tổng hợp Mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền mới nhất năm 2014

Tổng hợp Mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền mới nhất năm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *